Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 15. Regulacija ekspresije...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Na kojim se razinama odvija kontrola ekspresije prokariotskih gena?

Kontrola genske ekspresije kod prokariota odvija se na tri razine: transkripcija, translacija i funkcija proteina.
Najvažnija je kontrola na razini transkripcije.

Što je operon?

U genomu bakterija geni su organizirani u operone. Operon čini više susjednih gena pod zajedničkom transkripcijskom kontrolom istog promotora i operatora.

Što je operatorsko mjesto?

Kontrolna regija lac-operona je operator ili operatorsko mjesto, a radi se o sekvenciji DNA na koju se veže represorski protein kada u okolišu nema laktoze.

Što je promotorsko mjesto?

Promotorsko mjesto je sekvencija za koju se veže enzim RNA-polimeraza te započinje transkripciju strukturnih gena u prisustvu laktoze.

Kako se postiže indukcija lac-operona?

Indukcija lac-operona postiže se inaktiviranjem represora vezanjem alolaktoze (induktor) za represor.

Zašto je lac-operon inducibilni operon?

Zbog toga što su geni lac-operona aktivni samo ako je induktor (alo)laktoza prisutan u okolišu bakterije.

Što je produkt gena regulatora?

Represorski protein koji je u odsustvu laktoze vezan za operatorsko mjesto lac-operona što onemogućava transkripciju strukturnih gena.