Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 8. Promjene broja kromoso...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Kromosomske anomalije obuhvaćaju promjene broja kromosoma.

Promjene broja kromosoma zahvaćaju sve kromosome u setu (poliploidija) ili pojedine kromosome u setu (aneuploidija).

Poliploidija je vrlo česta u biljnom carstvu, a letalna je za životinje.

Poliploidi su ovisno o porijeklu auto- ili alopoliploidi.

Aneuploidija je česta u ljudi, naročito trisomija, a zahvaća i spolne kromosome i autosome.

Aneuploidija nastaje nerazdvajanjem homolognih kromosoma u AI ili sestrinskih kromatida u AII mejoze i anafazi mitoze.