Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 15. Regulacija ekspresije...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Regulacija ekspresije gena u prokariota se odvija uglavnom na transkripcijskoj razini.

Poznati sustavi regulacije su: Lac-operon i Trp- operon.

Operon je sekvencija gena pod zajedničkom transkripcijskom kontrolom istog promotora i operatora.

Za regulaciju ekspresije strukturnih gena operona odgovoran je gen regulator I čiji je produkt represorski protein.

Lac-operon je inducibilni operon jer se aktivira ukoliko je induktor (alolaktoza) prisutan u stanici.

Lac-operon je pod dvostrukom kontrolom: negativnom kontrolom represora i pozitivnom kontrolom kompleksa cAMP-CAP.

Trp-operon je primjer regulacije krajnjim produktom.

U manjoj mjeri regulacija se odvija na translacijskoj i posttranslacijskoj razini.