Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 14. Eukariotski genom/kro...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Pojasni građu eukariotskog kromosoma?

Svaki jednostruki eukariotski kromosom čini jedna dvolančana molekula DNA i proteini (histonski i nehistonski). Kompleks DNA i proteina nazivamo kromatin (nukleoprotein). Osnovna građevna jedinica kromatina je nukleosom, a čini ga dvolančana DNA (dužine 147 pb) omotana oko histonskog oktamera.

Od čega je građen eukariotski gen?

Eukariotski gen građen je od eksona (kodirajuće sekvencije) i introna (nekodirajuće intervenirajuće sekvencije). Početak svakoga gena čini promotorska sekvencija kojom započinje transkripcija. Na kraju gena nalaze se DNA-sekvencije koje služe kao signali za završetak transkripcije.To su terminacijske sekvencije.

Koju tehniku koristimo za razlikovanje kromatina?

Tehnike pruganja (engl. banding) kromosoma omogućile su razlikovanje dvije vrste kromatina u jezgri eukariotske stanice eukromatin i heterokromatin

Što je eukromatin

Eukromatin je transkripcijski aktivan kromatin (koji čine jedinstveni, strukturni geni).

Što je heterokromatin

Heterokromatin čine kondenzirane regije kromatina koje najčešće nisu transkripcijski aktivne. Heterokromatin dijelimo na konstitutivni i fakultativni heterokromatin.

Što je centromera?

Centromera je citološki primarno utanjenje kromosoma važno za segregaciju (razdvajanje) i kretanje kromosoma tijekom diobe. 

Što su telomere i koja im je funkcije?

Telomere su krajevi kromosoma. Građene su od konzerviranih ponavljajućih sekvencija DNA, a imaju specifične funkcije: sprječavaju sljepljivanje krajeva kromosoma, sprječavaju razgradnju kromosoma (egzonukleazama) i omogućavaju pravilnu replikaciju krajeva kromosoma.

Što je fakultativni heterokromatin?

Fakultativni heterokromatin je inaktivirani X-kromosom ili spolni kromatin koji nazivamo Barrovo tjelešce.

Zašto je eukariotska DNA heterogena molekula?

Eukariotsku DNA čine: jedinstvena DNA sekvencija (neponavljajuća DNA) – strukturni geni; umjereno repetitivna ili umjereno ponavljajuća DNA i visoko repetitivna DNA (satelitna) koja se nalazi primarno u području centromera i telomera kromosoma.

Što je genom?

Genom je ukupan genetski komplement prokariota ili virusa, odnosno haploidni genetski komplement eukariota