Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 12. Genetika bakterija i ...
  4. Mehanizmi rekombinacije u bakterija

Mehanizmi rekombinacije u bakterija

Print Friendly, PDF & Email

Mehanizmi rekombinacije u bakterija

Rekombinacija kod bakterija je izmjena genetskog materijala između dvije homologne molekule DNA. Ukoliko se izmjena genetskog materijala događa između DNA različitih stanica (jedinki) odnosno vrsta govorimo o horizontalnom prijenosu gena. Rekombinacija kod bakterija, koje su haploidne, može se dogoditi jedino kada je stanica djelomično diploidna što nazivamo merozigota ili parcijalni diploid. Bakterije imaju mehanizme kojima mogu primiti “ekstra” DNA što im omogućava rekombinaciju. Takva DNA koja je došla izvana može se ugraditi u genom bakterije domaćina pri čemu nastaju rekombinantni potomci.

Zapamti!

Mehanizmi rekombinacije u bakterija su: transformacija, konjugacija i transdukcija (slika 12.6.).

Slika 12.5. Genetička rekombinacija u bakterija (crtež Renata Horvat).

Rekombinaciju kod bakterije E. coli prvi su uočili i objasnili Lederberg i Tatum 1946. g. (slika 12.5.). Nakon miješanja dva auksotrofna soja različitog genotipa (soj A i B) i nasađivanja na minimalnu podlogu na njoj su narasle prototrofne kolonije koje su rekombinante između dva roditeljska genotipa.

Slika 12.6. Mehanizmi rekombinacije u bakterija (crtež Renata Horvat).