Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 14. Eukariotski genom/kro...
  4. Eukariotski kromosom

Eukariotski kromosom

Print Friendly, PDF & Email

Eukariotski kromosom

Eukarioti imaju jedan ili više setova linearnih homolognih kromosoma u jezgri stanice, najčešće su to dva seta (2n). Jedan set čini određeni broj različitih kromosoma.

Jedan kromosom obično ima nekoliko stotina do nekoliko tisuća različitih gena. Eukariotski gen građen je od eksona (kodirajuće sekvencije) i introna (nekodirajuće intervenirajuće sekvencije). Veličina introna varira od 100 pb do više od 10.000 pb. Što je duži intron duži je i gen.

VAŽNO JE ZNATI

Početak svakoga gena čini promotorska sekvencija kojom započinje transkripcija. Na kraju gena nalaze se DNA-sekvencije koje služe kao signali za završetak transkripcije.
To su terminacijske sekvencije.

Građa kromosoma

Svaki jednostruki eukariotski kromosom čini jedna dvolančana molekula DNA i proteini (histonski i nehistonski). Kompleks DNA i proteina nazivamo kromatin (nukleoprotein). Kromatin pod elektronskim mikroskopom izgleda poput povezanih kuglica (engl. beads on a string) koje nazivamo nukleosomima. Osnovna građevna jedinica kromatina je nukleosom, a čini ga dvolančana DNA (dužine 147 pb) omotana oko histonskog oktamera (slike 14.1. i 14.2.). Histonski oktamer je struktura građena od 4 različita histona, H2A, H2B, H3 i H4, a svaki je zastupljen dva puta, tako da nastanu dvije različite vrste tetramera: (H2A)2 * (H2B)2 i (H3)2 * (H4)2. Histoni su bazični proteini bogati pozitivno nabijenim aminokiselinama lizinom i argininom (tablica 14.1.) što im omogućava vezanje za negativno nabijenu molekulu DNA (fosfatne grupe nukleotida). Nukleosomi su međusobno povezani golom dvolančanom DNA – tzv. vezujuća (engl. linker)-DNA (50-75 pb). Histon H1 je povezan s vezujućom-DNA koja ulazi i izlazi iz nukleosoma (slika 14.1.).

Tablica 14.1. Sadržaj lizina i arginina u histonskim proteinima

Histon Količina lizina-arginina Molekularna težina (Da)
H1 Jako bogat lizinom 23.000
H2A Manje bogat lizinom 14.000
H2B Manje bogat lizinom 13.800
H3 Jako bogat argininom 15.300
H4 Jako bogat argininom 11.300

Slika 14.1. Nukleosom (autor: Darekk2 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21977693).

Slika 14.2. Nukleosom: osnovna jedinica građe kromatina (crtež Renata Horvat).

Nukleosomi čine prvu razinu pakiranja molekule DNA u eukariotski kromosom. Budući da je promjer nukleosoma samo 11 nm (1 nm = 10-9 m), a metafazni kromosom ima promjer od 700 nm (jednostruki kromosom) odnosno 1400 nm (dvostruki kromosom), postoji nekoliko razina pakiranja kromosoma (slika 14.3.). Nukleosomi uz pomoć histona H1 formiraju 30-nm kromatinsko vlakno naziva solenoidno vlakno sa brojnim domenama koje stvaraju petlje te slijedi daljnja kondenzacija (zapetljavanje) u kromatinsko vlakno promjera 300-nm. Takvo namotano kromatinsko vlakno se dalje kondenzira u metafazni kromosom čiji je promjer 700 nm (jedna kromatida) odnosno 1400 nm (dvostruki kromosom) (slika 14.3.).

Slika 14.3. Razine pakiranja eukariotskog kromosoma: od gole DNA do metafaznog kromosoma (crtež: Renata Horvat).

Kada bi se histoni uklonili iz kromosoma ostala bi proteinska struktura koja izgleda poput skele (engl. scaffold). Tu strukturu izgrađuju nehistonski proteini. Neki od njih imaju strukturnu ulogu, a ostali sudjeluju u replikaciji, popravku DNA i transkripciji. Nehistonski proteini predstavljaju grupu od oko 1000 različitih proteina prisutnih u vrlo malim količinama u stanici. Velika je varijabilnost nehistonskih proteina između organizama te između različitih vrsta stanica u istom organizmu. Nehistonski proteini sudjeluju u višem stupnju organizacije kromatina pa imaju važnu ulogu u regulaciji genske ekspresije.

Tehnike pruganja kromatina/kromosoma i kariotip

Tehnike pruganja (engl. banding) kromosoma omogućile su razlikovanje dvije vrste kromatina u jezgri eukariotske stanice (Tablica 14.2.): eukromatin i heterokromatin. Eukromatin je transkripcijski aktivan kromatin (koji čine jedinstveni geni), a heterokromatin čine kondenzirane regije kromatina koje najčešće nisu transkripcijski aktivne. Heterokromatin dijelimo na konstitutivni i fakultativni heterokromatin. Konstitutivni heterokromatin nalazimo na istim mjestima svakog homolognog para kromosoma, i to u području centromere i duž krakova kromosoma. Fakultativni heterokromatin je inaktivirani X-kromosom ili spolni kromatin naziva Barrovo tjelešce. Kod ženki sisavaca jedan od dva X-kromosoma inaktivira se rano u embriogenezi procesom heterokromatinizacije (vidi poglavlje 7.).

Uvid u kromosomsku strukturu omogućile su tehnike kromosomskog pruganja koje su pokazale karakteristične modele obojanosti za svaki metafazni kromosom:

G-pruganje (engl. Giemsa G-banding): bojanje bojom Giemsa (mješavina boja specifičnih za fosfatne skupine DNA). Ako se fiksirani kromatin denaturira (eukromatin) enzimom tripsinom na kromosomima će nakon bojanja Giemsom biti vidljive G-pruge (konstitutivni heterokromatin u području krakova kromosoma).

Npr. kariotip čovjeka dobiven tehnikom G-pruganja niske rezolucije ima oko 300 tamnih G-pruga. Visoko-rezolucijske tehnike G-pruganja omogućavaju podjelu svake G-pruge na puno manjih (što čini i do 2000 pruga i međupruga). Genetičari mogu dizajnirati kromosomsku lokaciju gena na temelju opisa njegove pozicije u odnosu na prugu na p-kraku (kraći gornji krak kromosoma) ili q-kraku kromosoma (duži krak). Krakovi p i q se mogu podijeliti u regije te se u svakoj regiji posebno označava broj pruge blizu koje se nalazi neki gen.

C-pruganje (engl. Giemsa C-banding): bojanje Giemsom nakon hidrolize s NaOH; C-pruge predstavljaju konstitutivni heterokromatin najčešće u području centromere; DNA u tom području je satelitna (bogata je GC parovima baza); spada u visoko ponavljajuću DNA.

R-pruganje: reverzno pruganje; pruge između G-pruga (međupruge).

Tehnike fluorescencijskog pruganja kromosoma počele su se koristiti 1970.-tih godina prošloga stoljeća kada započinje upotreba fluorokroma. Svaka fluorescencijska pruga na kromosomu se zasniva na specifičnosti vezanja određenoga fluorokroma za AT ili GC parove baza u molekuli DNA.

Primjerice fluorokromi DAPI (4’-6-diamidino-2-fenilindol), DIPI i Hoechst koriste se za bojanje DNA bogate AT- parovima baza dok se Kromomicin A3 (CMA), Distamicin i Aktinomicin koriste za bojanje DNA bogate GC- parovima baza. Metode fluorescencijskog pruganja omogućavaju  detekciju vrlo malih kriptičkih strukturnih aberacija što je vrlo važno za razumijevanje kongenitalnih i stečenih abnormalnosti, te kromosomskih rearanžmana u tumorima ljudi.

Metodom Fluorescencijske hibridizacije in situ, FISH (engl. fluorescent in situ hybridization) moguće je identificirati različite sekvencije DNA na kromosomima korištenjem molekularnih proba obilježenih fluorescencijskom bojom (slika 14.4.).

Tablica 14.2. Vrste kromatina i tehnike koje omogućuju njihovu detekciju u eukariotskim stanicama.

 

Centromerni konstitutivni heterokromain Interkalarni heterokromatin Eukromatin
Tipovi pruga C-pruge G-pruge R-pruge
Položaj centromerni krakovi kromosoma krakovi kromosoma
Stanje za vrijeme interfaze kondenzirano kondenzirano dekondenzirano
Genetička aktivnost inaktivan vjerojatno aktivan uglavnom aktivan

 

Slika 14.4. Metoda FISH-a (crtež: Renata Horvat).