Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 8. Promjene broja kromoso...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Što je citogenetika?

Grana genetike koja povezuje kromosomske promjene s određenim osobinama organizma uključujući i različite bolesti čovjeka je citogenetika.
Bavi se analizom broja i strukture kromosoma.

Objasni pojmove euploidija i aneuploidija?

Euploidija označava broj kromosoma jednog seta ili više setova kromosoma. U euploidiju ubrajamo monoploidiju (n) i poliploidiju. Aneuploidija je promjena broja kromosoma koja zahvaća pojedine kromosome u setu.

Što su poliploidi?

Poliploidi su organizmi s tri ili više setova kromosoma.

Što su autopoliploidi?

Autopoliploidi su poliploidi sa više od dva seta homolognih kromosoma koji se javljaju unutar iste vrste. Nastaju spontanim udvostručavanjem kromosoma, najčešće zbog nefunkcije diobenog vretena u mejozi zbog čega nastaju nereducirane gamete. Mogu nastati i somatskim udvostručavanjem kromosoma nakon oplodnje.

Što su alopoliploidi ?

Alopoliploidi su poliploidi porijeklom od različitih vrsta. Najčešće nastaju hibridizacijom, križanjem srodnih diploidnih ili poliploidnih vrsta. 

Pojasni somatsku hibridizacije kod biljaka?

Fertilni hibridi između različitih biljnih vrsta mogu nastati fuzijom somatskih stanica u uvjetima in vitro i na taj se način može “preskočiti” normalni spolni ciklus. Primjerice fuzijom protoplasta dviju vrsta u kulturi  nastaju hibridne stanice, iz kojih se mogu razviti hibridne biljke. Takav način razmnožavanja je somatska hibridizacija. Ovakva hibridizacija omogućava kombiniranje genetskog materijala različitih vrsta koje se prirodno ne križaju zbog reproduktivnih barijera. Na taj način nastaju nove vrste s najpovoljnijim karakteristikama oba roditelja: npr. otpornost na bolesti, povećani prinos itd.

Kako nastaje aneuploidija?

Aneuploidija nastaje nerazdvajanjem (engl. nondisjunction) homolognih kromosoma (AI mejoze) ili sestrinskih kromatida (AII mejoze ili anafaza mitoze) zbog greške u funkciji diobenog vretena (slika 8.10.). Aneuploidija može nastati i nepravilnom segregacijom kromosoma u mejozi poliploida, posebno kod vrsta s neparnim brojem kromosoma.

Što je trisomija?

Trisomija, odnosno višak jednog kromosoma (2n + 1), je najčešća vrsta aneuploidije.

Navedi posjedice aneuplodije?

Aneuploidija uzrokuje neravnotežu u kromosomskom komplementu što najčešće rezultira abnormalnim fenotipom. Stupanj abnormalnosti fenotipa ovisi o tome koji je kromosom u višku ili u manjku. Manjak kromosoma je štetniji od viška.

Pojasni Downov sindrom?

Kod ljudi je najčešća aneuploidija, trisomija 21. kromosoma ili Downov sindrom nastaje zbog nerazdvajanja u mejozi. Kromosom 21 je zapravo najmanji kromosom čovjeka (1,5 % ukupnog genomskog materijala čovjeka) što objašnjava zbog čega je upravo trisomija tog kromosoma najčešća u novorođenčadi.
Sindrom najčešće nastaje zbog nerazdvajanja u oogenezi na što utječe starost majke.