Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 19. Evolucijska genetika
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Što je mikroevolucija?

Promjena frekvencije alela ili genotipova u populaciji odnosno promjena genetičke strukture populacije kroz veliki broj generacija je mikroevolucija.

Na kojim principima je bazirana Darwinova teorija adaptivne evolucije?

Prema toj teoriji prirodna selekcija odabire, akumulira i zadržava povoljne genotipove u populaciji prilagođene uvjetima okoliša. Ukoliko se uvjeti okoliša mijenjaju, selekcioniraju se (odabiru) drugi genotipovi koji su bolje prilagođeni novim uvjetima. Darwinova teorija adaptivne evolucije bazirana je na dva osnovna principa: genetska (nasljedna) varijabilnost i prirodna selekcija. Darwinova teorija adaptivne evolucije bazirana je na dva osnovna principa: genetska (nasljedna) varijabilnost i prirodna selekcija. 

Što je reproduktivni uspjeh?

Ako jedan genotip (odnosno fenotip) daje više potomaka od drugoga to je reproduktivni uspjeh. Mjera reproduktivnog uspjeha je Darwinow fitness ili adaptivna vrijednost genotipa.

Kada je gen polimorfan?

Gen je polimorfan ako ima najmanje 2 alela u populaciji, a drugi alel se javlja s frekvencijom od 1 % ili više.

Pojasnite pojam migracija?

Migracija – prijenos gena između populacija kretanjem jedinki (gameta) iz jedne populacije u drugu

Pojasni pojavu specijacije?

Specijacija ili nastanak nove vrste se najčešće događa kladogenezom (grčki clados = grana) tj. procesom grananja. Kritični događaj koji dozvoljava specijaciju je stvaranje barijere koja sprječava protok gena između populacija. Takvu barijeru nazivamo mehanizam izolacije.

Pojasnite rezistentnost?

Rezistentnost je rezultat selekcije, jer te jedinke bolje preživljavaju i daju rezistentne potomke.