Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 16. Regulacija ekspresije...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Struktura kromatina igra važnu ulogu u regulaciji ekspresije eukariotskih gena.

Regulacija ekspresije gena odvija se u jezgri (remodeliranje strukture kromatina; metilacija DNA; amplifikacija gena; transpozoni i retrotranspozoni; transkripcija; RNA procesiranje) i u citoplazmi (translacijska i posttranslacijska kontrola).

U eukariota regulacija ekspresije gena odvija se na više razina a ovisi o organizaciji genoma odnosno kromatina

Epigenetske modifikacije kromatina utječu na ekspresiju gena i reverzibilne su.

Rak nastaje zbog poremećaja u kontroli stanične diobe: aktivacija onkogena i gubitak aktivnosti tumor-supresorskih gena.