Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 3. Modifikacije fenotipsk...
  4. Utjecaj okolišnih čimbenika na ekspresiju gena

Utjecaj okolišnih čimbenika na ekspresiju gena

Print Friendly, PDF & Email

Temperatura

Temperatura može mijenjati ekspresivnost alela te stoga ima vidljiv utjecaj na fenotip. Primjerice tamna boja krzna perifernih dijelova tijela sijamske mačke ili himalajskog kunića rezultat je djelovanja temperature na aktivnost enzima u biosintetskom putu pigmenta melanina.

Prehrana i bolesti

  • Fenilketonurija (PKU): ako se u organizam unosi hrana bogata fenilalaninom, zbog nedostatka enzima za metabolizam fenilalanina dolazi do bolesti fenilketonurije.
  • Favizam: osjetljivost na sjemenke i pelud boba (Vicia faba) zbog mutacije gena za enzim glukoza-6-fosfat-dehidrogenazu (G6PD). Taj enzim sudjeluje u staničnoj obrani od oksidacijskih događaja tako što reducira glutation koji održava intaktnost stanične membrane. Zbog mutacije gena za G6PD dolazi do smanjenja količine reduciranog glutationa u stanici (zbog oksidacijskih događaja) što uzrokuje pucanje membrane eritrocita (lizu) i hemolitičku anemiju.
    Neki lijekovi utječu na oksidaciju glutationa (sulfa lijekovi, antimalarijski lijekovi itd.) pa također mogu uzrokovati hemolitičku anemiju.

Višefaktorski poremećaji

Kod ljudi su mnogo češće bolesti koje imaju višefaktorsku osnovu: genetsku komponentu i okoliš. To su: bolesti srca, rak, dijabetes, shizofrenija i mnoge druge. Za razvoj ovih bolesti potrebna je genetska komponenta no presudan je okolišni učinak (ishrana, fizička aktivnost, stres i dr.)

Farmakogenetika

Danas je vrlo važna grana znanosti farmakogenetika koja se bavi istraživanjem genskih varijacija u genomu pacijenata odgovornih za različite odgovore na neki lijek. Primjerice lijekovi za istu bolest ne djeluju jednako na sve pacijente. Učinak lijeka ovisi o genotipu (genske varijacije) pacijenta.

Zapamti!

ŠTO JE VAŽNIJE ZA FENOTIP: GENI ILI OKOLIŠ?

ZAKLJUČAK: genotip je osnova, a fenotip nastaje interakcijom svih gena organizma i okoliša.