Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 13. Genske mutacije
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Što je mutacija?

Genska ili točkasta mutacija je nasljedna promjena molekule DNA. Sve nasljedne varijabilnosti živih bića, i dobre i loše, imaju izvor u mutacijama genetskog materijala odnosno molekule DNA.

Kako nastaju spontane i inducirane mutacije?

Spontane i inducirane mutacije imaju istu molekularnu osnovu: mogu nastati supstitucijom, insercijom ili delecijom nukleotida.

Koje vrste mutacija postoje?

Postoje tihe, pogrešne, besmislene mutacije te mutacije pomaka okvira čitanja (engl. frame-shift).

Koje su vrste mutacija s obzirom na njihov učinak na fenotip ?

Neutralna mutacija nema učinak na fenotip. Štetna mutacija utječe na preživljavanje i mogućnost razmnožavanja. Ekstremni primjer takve mutacije je letalna mutacija koja uzrokuje smrt jedinke.
Postoje i tzv. korisne mutacije koje povećavaju stopu preživljavanja i razmnožavanja. Neke mutacije su kondicionalne jer na fenotip utječu samo u određenim okolišnim uvjetima (česte kod mikroorganizama).

Što je Amesov test?

Osnova Amesovog testa je detekcija genske mutacije koja se javlja kao odgovor na djelovanje neke supstance. Test koristi bakteriju Salmonella typhimurium koja nosi mutaciju u genu za sintezu histidina, auksotrof je za histidin (genotip his). His-sojevi nose supstituciju baza (tranzicija ili transverzija) ili mutaciju pomaka okvira čitanja. Sposobnost neke kemikalije da izazove povratnu mutaciju (his u his+) uzima se kao njen mutageni, odnosno karcinogeni potencijal.

Što su mutageni?

Tvari iz okoliša (kemijske i fizikalne) koje izazivaju mutacije su mutageni. Fizikalni mutageni su ionizirajuća i neionizirajuća zračenja.

Nabroji mehanizme popravka DNA?

Nekoliko je mehanizama popravka: direktan popravak (engl. damage reversal ili direct repair) (slika 13.12.), ekscizijski popravak: popravak izrezivanjem baza, BER (engl. base excision repair), popravak izrezivanjem nukleotida, NER (engl. nucleotide excision repair) (slika 13.13.), popravak krivo sparene baze (engl. mismatch repair) te rekombinacijski popravak (homologna i nehomologna rekombinacija).
Direktan popravak je npr. fotoreaktivacija ili direktan popravak O6-metilgvanina uz pomoć enzima koji uklanja metilnu skupinu.